Vi har desværre konstateret et forhøjet indhold af pesticid rester i drikkevandet.

 I samarbejde med Aalborg Kommune Grundvand, har vi pligt til at informere forbrugerne, om de tiltag der er besluttet , og om der er nogen sundhedsrisiko ved at drikke vandet.

Det er ikke forbundet med nogen sundhedsrisiko at drikke vandet fra Farstrup Vandværk.

Der er på Farstrup Vandværk konstateret overskridelser af kvalitetskravet (0,10 μg/l) for pesticid-nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon (forkortet til DPC) i drikkevandet. Der er påvist indhold af DPC på 0,23 μg/l ved forbrugers taphane. DPC har ikke tidligere været en del af den obligatoriske pesticidkontrol og blev første gang analyseret ved Farstrup Vandværk i 2018, hvor indholdet blev målt til 0,08 μg/l.

Den 19. oktober 2020 blev afholdt et møde med deltagelse af Farstrup Vandværk og Aalborg Kommune, hvor Farstrup Vandværk præsenterede deres planer for forbedring af vandkvaliteten fra Farstrup Vandværk.

Fastrup Vandværks handlingsplan pr. 19.10.2020 er:

  • Der foretages separationspumpningsforsøg i én boring (DGU nr. 33.567 – boring 2). Der monteres to pumper i boringen. Der afværgepumpes over filtret, og der indvindes til vandværket med en pumpe fra bund af boringen.
  • Farstrup Vandværk skal ansøge om en dispensation for overskridelse af drikkevandskvalitetskravet for desphenyl-chloridazon.
  • Forsøget med separationspumpningen løber over et halvt år.
  • Der tages prøver én gang om måneden fra henholdsvis den nederste pumpe, den øverste pumpe (afværgepumpen) og fra afgang vandværk.
  • Der foreligger et resultat inden sommerferien.

1 Vandforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1450 af 05-10-2020

Fakta: Desphenyl-chloridazon (forkortet til DPC)

Desphenyl-chloridazon er et nedbrydningsprodukt af moderstoffet chloridazon, der i dag er forbudt i Danmark. Det er et ukrudtsmiddel, der tidligere har været anvendt i produktionen af roer, rødbeder og løg. Derudover er det fundet ved fyldpladser, gartnerier, vaskepladser og påfyldningspladser.

Chloridazon er et herbicid, der har været anvendt i en længere årrække (1964-1996). Udover desphenyl-chloridazon har chloridazon også nedbrydningsproduktet chloridazon-methyl-desphenyl. Chloridazon-methyl-desphenyl ses typisk i lavere koncentrationer end desphenyl-chloridazon.

Sundhedsmæssige effekter og DPC

I en tidligere sag har Styrelsen for Patientsikkerhed i en mail af den 15-04-2020 vedrørende de sundhedsmæssige effekter af desphenyl-chloridazon oplyst, at den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse fra drikkevand i en vurdering fra Miljøstyrelsen er udregnet til at være 300 μg/l for voksne og 50 μg/l for børn (jvf. Miljøstyrelsens notat ’Sundhedsmæssige effekter af chloridazon og dets grundvandsmetabolit chloridazon-desphenyl’ af 11.07.17). Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord vurderede på det foreliggende grundlag i daværende sag, at indtag af drikkevand indeholdende pesticid/pesticiderne  desphenyl-chloridazon i de koncentrationer, der er fundet i den pågældende vandforsyningPar (0,2 μg/l) ikke udgør en akut sundhedsmæssig risiko.

Er der spørgsmål kontakt venligst bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Henrik Skaksen
Mobil: 25521803